Integration Circle after Ecstatic Dance

Details
Date:

May 27

Time:

11:30 am - 01:30 pm

Website:
Event Website
Venue

Organizația Minte Forte

Calea Dorobanților, nr. 74, ap. 71

Cluj-Napoca, Romania

[Scroll for English version]

Eveniment dedicat exclusiv participanților la evenimentul Ecstatic Dance din 26 mai ( vezi aici: https://fb.me/e/2AcOBD1MH ) sau celor care au participat recent la alte evenimente de Ecstatic Dance.

Număr maxim de locuri: 12.
Înscriere prin formular disponibil mai jos.


Experiența de dans ecstatic poate fi una plină de trăiri, stări și emoții, unele plăcute sau chiar foarte plăcute, altele pe care le percepem ca și inconfortabile.

Împreună cu specialiști din organizația Minte Forte, din dorința de a îmbogăți experiența și a consolida beneficiile fizice și emoționale ale dansului ecstatic, te invităm în dimineață zilei de sâmbătă, 27 mai, după seara de Ecstatic Dance, la Integration Circle.

Minte Forte este o asociație non-profit din Cluj-Napoca, înființată în 2010, cu intenția de a deschide porți de educație în sănătatea mintală. Viziunea Minte Forte este aceea a unei lumi lume în care oamenii sunt conectați la sinele lor autentic, se îngrijesc împreună de sănătatea lor mintală și acționează înspre binele lor, al celorlalți și al naturii.

Intenția cercului de integrare de sâmbătă este de a aduce mai multă lumină și claritate în interiorul nostru legat de ceea ce am experimentat în timpul dansului, pentru a ne asculta și susține reciproc, pentru a ne cunoaște mai bine și a obține resursele necesare pentru starea noastră de bine. Ne dorim să înțelegem mai bine interacțiunea dintre mintea și corpul nostru, ce se întâmplă între ele în timpul dansului și beneficiile pe care armonizarea lor le aduce în viața noastră, atât din proprie experiență, cât și din cunoașterea existentă și împărtășită deja de către diverși specialiști.

Te așteptăm într-un cadru primitor unde vom „despacheta” împreună experiența de dans și vom aduce conștientizările necesare pentru a avea o viață mai bună pe plan fizic, emoțional, psihic și spiritual.

CE vom face la întâlnirea de integrare de sâmbătă:
– Vom discuta despre cum a fost experiența de dans ecstatic pentru fiecare,
– Ne vom cunoaște mai bine și vom avea ocazia de a schimba impresii despre experiența fiecăruia,
– Conștientizăm legătura dintre dans și viața noastră de zi cu zi, ce dorim să păstrăm și la ce dorim să renunțăm pentru a avea mai multă vitalitate, prezență, libertate și o stare generală de bine.

CUM vom face asta:
– Ne vom exprima atât prin vorbe, cât și prin artă (scris, desen, poezie…),
– Discuții și practici despre aspectele psihologice pe care le implică dansul și legăturile dintre dans, mișcare și sănătate mintală (elemente de psihoeducație),
– Sharing în grupul mare și în grupuri mici de discuție.


Despre facilitatori:

Raluca Ionescu, psiholog clinician și psihoterapeut, membru în asociația Minte Forte:
Raluca Ionescu este psiholog și psihoterapeut in cadrul Asociației Minte Forte, unde își dorește să vină în sprijinul comunității prin activități de educare și informare în sănătate mintală, cât și prin ședințe individuale de consiliere și psihoterapie. Raluca valorifică legătura între minte și corp și consideră că este important să fie explorată și înțeleasă pentru a fi sănătoșii din punct de vedere mental.

Irina Bardoczi, organizator și facilitator mișcare conștientă Ecstatic Dance Cluj-Napoca, psiholog și consilier pentru dezvoltare personală:
Irina are două pasiuni pe care le îmbină cu creativitate: psihoterapia integrativă și dansul, abordarea ei având la bază conceptul corp-minte-spirit. În călătoria către sine, a intrat în contact cu diverse tipuri de terapii și practici de mișcare conștientă, printre care și ecstatic dance. Pe lângă faptul că au determinat-o să renunțe la cariera din domeniul juridic, dansul și psihoterapia au ajutat-o să intre în contact cu corpul ei și să lucreze cu emoțiile stocate în celule.


Contribuție și participare:

Contribuție: între 30 lei și 60 de lei, în funcție de posibilitățile tale. Fondurile adunate vor merge spre susținerea spațiului, a facilitatorilor și a asociației Minte Forte.

Număr maxim de participanți: 12

Formular de participare: https://forms.gle/AibTJPZhaYy5QXtY9

Data și ora: 27 mai, 11:30 – 13:30

Locația întâlnirii: Calea Dorobanților, nr. 74, ap. 71, sediul Minte Forte

Ne vedem cu drag la vineri la dans și sâmbătă în cercul de integrare 😊

— EN ————
Integration Circle after Ecstatic Dance
This event is dedicated exclusively to participants of the Ecstatic Dance event on May 26 (see here: https://fb.me/e/2AcOBD1MH ) or people who have recently attended other Ecstatic Dance events.

Maximum number of places: 12.
Registration via form – available below.


The Ecstatic Dance experience can be one full of feelings, states, moods and emotions. Some of them are pleasant or very pleasant, others we perceive as uncomfortable.

Together with specialists from the Minte Forte organization, from a desire to enrich the experience and enhance the physical and emotional benefits of ecstatic dance, we invite you on Saturday morning, May 27, after the evening of Ecstatic Dance, to the Integration Circle.

Minte Forte is a non-profit association based in Cluj-Napoca, founded in 2010 with the intention of opening doors to mental health education. Minte Forte’s vision is of a world where people are connected to their authentic selves, care for their mental health together and act towards the good of themselves, others and nature.

The intention of Saturday’s integration circle is to bring more light and clarity within ourselves related to what we experienced during the dance, to listen and support each other, to know ourselves better and to gain the resources we need for our well-being. We want to better understand the interaction between our mind and body, what happens between them during dance and the benefits that harmonizing them brings to our lives, both from our own experience and from existing knowledge already shared by various specialists.

We are waiting for you in a cozy environment where we will “unpack” the dance experience and bring the needed awareness in order to have a better life physically, emotionally, mentally and spiritually.

WHAT will we be doing at Saturday’s integration meeting:
– We will talk about how was our ecstatic dance experience,
– We’ll get to know each other better and have a chance to share opinions and ideas about each other’s experience,
– We will become more aware of the connection between dance and our daily lives, what we want to keep from our ecstatic experience and what we want to let go in order to have more vitality, presence, freedom and overall well-being.

HOW will we achieve this:
– We will express ourselves through words and also by using art (writing, drawing, poetry…),
– Discussions and practical experiences related to the psychological aspects of dance and the connection between dance, movement and mental health (elements of psychoeducation),
– Sharing in large group and small group discussion.


About the facilitators:

Raluca Ionescu, clinical psychologist and psychotherapist, member of Minte Forte association.

Irina Bardoczi, organizer and conscious movement facilitator Ecstatic Dance Cluj-Napoca, psychologist and personal development counsellor:
Irina has two passions that she combines with creativity: integrative psychotherapy and dance, her approach is based on the concept of body-mind-spirit. In her journey towards self, she has come into contact with various types of therapies and conscious movement practices, including ecstatic dance. As well as prompting her to give up a career in law, dance and psychotherapy helped her get in touch with her body and work with emotions stored in her cells.


Contribution and participation:

Contribution: Between 30 lei and 60 lei, depending on your possibilities. Funds raised will go towards supporting the space, the facilitators and the association Minte Forte.

Maximum number of participants: 12

Participation form: https://forms.gle/AibTJPZhaYy5QXtY9

Date and time: May 27, 11:30 – 13:30

Meeting location: Calea Dorobantilor, nr. 74, ap. 71, Minte Forte headquarters.

See you on Friday at the dance and on Saturday in the integration circle 😊