Sănătatea mintală a femeilor pe parcursul vieții

(For the English version of this article, scroll down)

De-a lungul vieții, noi, femeile, ne vom regăsi într-o varietate de contexte provocatoare din punct de vedere fizic și psihic, dintre care o serie vor fi aduse de biologia noastră și, mai specific, de sistemul nostru reproducător. Alături de acesta vor veni toate miturile și așteptările culturale care vor da formă răspunsurilor noastre emoționale și modalităților în care vom gestiona fiecare dintre contexte.

Să aruncăm o privire rapidă și de ansamblu la viața noastră reproductivă, începând cu pubertatea și până spre senectute, pentru a ne putea forma o imagine aproximativă asupra provocărilor ce apar pe drum.

 

PUBERTATEA

Între vârstele de 8 și 13 ani, pubertatea sosește, fie că suntem pregătite sau nu, cu darul menstruației. Aceasta va aduce cu sine schimbări hormonale și o varietate de provocări fizice, psihologice și practice, în fiecare lună, pentru aproximativ jumătate din viața noastră. Aproximativ 450 de cicluri menstruale, care vor veni uneori cu simptome fizice și stări emoționale foarte inconfortabile, deseori chiar dureroase.

 

Sindromul pre-menstrual (SPM) și simptomele sale sunt deja familiare majorității femeilor, el afectând mai mult de 90% din femei. SPM aduce cu sine schimbări de dispoziție, anxietate, iritabilitate, iar asta doar pe partea emoțională – multe alte simptome fizice pot apărea, cauzând cel puțin disconfort.

Sosirea menstruației semnalează și începutul capacității noastre reproductive, eveniment ce are o semnificație psihologică profundă, dar poate să fie și înfricoșător dacă nu suntem ghidate în a-l înțelege.

 

PERIOADA ADULTĂ TÂNĂRĂ

Mergând mai departe, după începutul pubertății și odată cu începerea vieții noastre sexuale, fie că se întâmplă în adolescență sau mai târziu în viața adultă, suntem automat puse față în față cu posibilitatea unei sarcini. Asta aduce în prim plan necesitatea de a decide dacă și când e momentul să primim copii în viețile noastre.

Dacă decidem că nu ne dorim copii deocamdată, atunci va trebui să luăm în considerare opțiuni contraceptive – noi femeile avem o varietate largă, însă nici una nu vine fără costuri. De exemplu, una dintre cele mai populare opțiuni, anticoncepționalele hormonale (care sunt doar disponibile pentru femei), vine cu un risc de efecte secundare fizice și emoționale care diferă în funcție de fiecare organism.

Cu toate astea, diferite circumstanțe de viață pot duce la o sarcină neplanificată/nedorită, care are un impact semnificativ asupra vieții emoționale și sociale a unei femei și solicită o reacție rapidă. Pe de-o parte, decizia de a întrerupe sarcina vine cu un cost biologic, emoțional și social ridicat, avortul reprezentând încă o procedură controversată și, deci, stigmatizată. Pe de altă parte, păstrarea copilului poate fi la fel de terifiantă și dăunătoare, în special pentru adolescente sau femei singure care beneficiază de puțin sprijin din partea familiilor și relațiilor apropiate sau chiar deloc.

Apoi, “chestiunea” concepției nu e una despre care decidem o dată și apoi uităm de ea, ci una care necesită o actualizare constantă, odată cu reamintirea lunară că suntem pregătite din punct de vedere biologic, alegerea de a folosi metoda contraceptivă de fiecare dată când facem sex cu un partener, presiunea socială și culturală de a procrea și, de asemenea, conștientizarea faptului că fertilitatea scade odată cu înaintarea în vârstă.

Ulterior, dacă și când decidem că ne dorim un copil, încercările de a concepe pot merge în atât de multe direcții! Unele femei încearcă mult timp, fără rezultate, confruntându-se cu probleme de infertilitate și cu decizia de a lua în considerare opțiuni alternative, cum ar fi concepția indusă cu ajutorul tehnologiei sau adopția. Fiecare dintre acestea vine cu propriul său pachet de provocări financiare, biologice, emoționale și sociale, existând un anumit nivel de stigmatizare asociat cu fiecare opțiune. Alte femei reușesc să rămână însărcinate, însă pot pierde copilul în diferite feluri, din cauza unui avort spontan sau a morții neonatale. Toate acestea au un impact fizic și emoțional imens, deseori fiind trăite ca traume.

Unele femei reușesc să ducă o sarcină la termen, ceea ce înseamnă că se vor confrunta cu experiența fizică și psihologică de a naște și cu tranziția dinspre viața pe care o cunoșteau înainte, înspre un tărâm cu totul nou. Ele vor da naștere nu doar unei ființe noi, ci și unei noi vieți pentru ele însele, unui rol nou care le va schimba realitatea. A fi mamă e o experiență trăită diferit de fiecare femeie, varietatea de cerințe și nuanțe a fiecărei relații mamă-copil fiind extraordinar de mare!

Miturile culturale despre ce se întâmplă după ce copilul scoate capul în lume, pregătirea psihologică pentru această tranziție și sprijinul disponibil, organizează psihologia sarcinii și sănătatea mintală a femeii după naștere.

VÂRSTA DE MIJLOC

În final, pe măsură ce ne apropiem de vârsta de mijloc, anticiparea menopauzei, pierderea fertilității și apoi experiența menopauzei în sine sunt extrem de complexe. Avem nevoie să integrăm această transformare într-un nou sine al nostru ca femei, în timp ce ne confruntăm cu simptome fizice copleșitoare. De asemenea, multe femei se simt derutate în încercarea de a reacționa la menopauză, datorită controverselor existente în domeniul medical privind necesitatea de a urma tratament de substituție hormonală sau suplimente naturale.

Așadar, pare că viețile noastre sunt într-un continuu carusel, cu atât de multe transformări, evenimente și decizii, fiecare având potențial de a aduce cu sine bucurie și binecuvântare, în timp ce sunt foarte solicitante și, deseori, terifiante!

De-a lungul acestei călătorii de o viață, putem să observăm o interacțiune continuă între:

  • Schimbări hormonale
  • Evenimente biologice
  • Contextul individual (ex. necesitatea de a lua o decizie, pregătirea psihologică pentru evenimentul/tranziția care urmează)
  • Contextul social (ex. presiuni culturale, mituri, stigma asociată cu diferite evenimente și decizii, sprijinul din partea comunității și societății pentru a răspunde la ele)

În funcție de modul în care se întâlnesc toate acestea, ne putem confrunta, în fiecare moment din viața noastră reproductivă, cu un risc mai mare sau mai mic de probleme afective, tulburări de anxietate și, prin urmare, un nivel mai bun sau mai scăzut al sănătății mintale.

Multe dintre aceste evenimente biologice sunt, în mod evident, în afara controlului nostru, având în vedere că nu e o alegere pe care o facem pentru a avea un sistem reproducător sau altul. Experiențele cu sistemul reproducător feminin vin în multe forme, cu multe sentimente amestecate și contradictorii, fiecare dintre ele fiind la fel de valid și având nevoie de îngrijire. 

Miturile și așteptările culturale ne influențează puternic atitudinile față de diferite aspecte ale biologiei noastre și ne organizează, uneori chiar ne limitează libertatea de a trăi unele evenimente așa cum sunt. Rușinea, izolarea, neajutorarea sunt printre cele mai dăunătoare sentimente, care apar deseori ca rezultat al stigmei și respingerii sociale.

Astfel, un element esențial care poate ameliora impactul biologiei feminine asupra sănătății noastre mintale este capacitatea noastră societală de a oferi spațiu pentru ca fiecare experiență să existe și a sprijini fiecare femeie să răspundă la ea. 

Avem nevoie să deschidem o conversație despre toate aceste experiențe diferite, la fel ca despre orice alt subiect normal, ce face parte din existența umană, feminină, pentru ca noi femeile să putem simți că experiența noastră poate exista în lume, poate fi împărtășită și nu reprezintă ceva rușinos.

 

Articol redactat de Paula Nuțaș, membră Minte Forte, ca rezultat al colaborării cu Asociația Polylogos, în cadrul evenimentului Women Empower Forum, sesiunea dedicată sănătății mintale în contextul biologiei feminine (a cărei înregistrare o puteți viziona aici)

 

 

MENTAL HEALTH OF WOMEN ACROSS THE LIFESPAN

 

Across our lifespan, us women will find ourselves in a variety of challenging physical and psychological contexts, a series of which will happen solely due to our biology and, more specifically, our reproductive system. Added to this will be all the cultural myths and expectations that will shape how we respond emotionally and how we cope.

Let’s just take a brief, overall look at our reproductive life, starting from puberty until old age, so we can get an approximate picture of the challenges that appear along the way. 

PUBERTY

Between the ages of 8 and 13 y.o., puberty comes, whether we are ready or not, with the gift of menstruation. This will bring along hormonal changes and various physical, psychological, and practical challenges, each month, for about half of our life. That’s about 450 menstrual cycles, which will sometimes come with very uncomfortable, often painful physical symptoms and emotional states.

The pre-menstrual syndrome and its symptoms are already familiar to most women, since it affects more than 90% of them. PMS comes with mood swings, anxiety, irritability, and this only on the emotional side – many other physical symptoms can appear and cause discomfort, at the very least.

The arrival of menstruation also signals the onset of our reproductive capacity, which has a deep psychological meaning, but can also be frightening if we are not guided in understanding it.

YOUNG ADULTHOOD

Moving forward, after puberty onset and with the start of our sexual life, whether it is during adolescence or later in our adult life, we are automatically faced with the possibility of pregnancy. This brings the need to decide on whether or not and when is the time to welcome children into our lives.

If we choose we don’t want children just yet, then we need to take into account contraceptive options – us women, have a broad variety of them, none of which is cost-free. For example, one of the most popular options, the hormonal contraceptive (i.e. the pill, which is only available to women), comes with a risk of physical and emotional side effects which differs depending on each particular body.

However, various life circumstances can lead to an unplanned/unwanted pregnancy, which significantly impacts a woman’s emotional and social life and demands for a quick response. On one hand, the decision to terminate the pregnancy comes at high biological, emotional and social costs, abortion still being a controversial, thus stigmatized procedure. On the other hand, keeping the baby can be equally terrifying and damaging, especially for teenage girls or single women who benefit from little to no support from their families and close relationships.

Then, the conception “issue” is not one that we decide on once and then forget about it, but one that needs constant updating, with the monthly reminder that we are biologically ready, the choice of using the contraceptive method every time we have sex with a partner, the social and cultural pressure to procreate, and also the awareness that fertility decreases as we age.

Further on, if and when we decide we want children, trying out can go in so many directions. Some women try for a long time with no results, facing infertility issues and the decision to consider alternative options, like technologically induced conception or adoption. Each of these comes with their own package of challenges – financial, biological, emotional, social, since there is at least some level of stigma attached to each option. Other women manage to get pregnant, but then may lose the baby in miscarriages, stillbirth, or infant death. All of these have a tremendous physical and emotional impact, oftentimes being experienced as traumas.

Some women manage to carry a pregnancy to term, which means facing the physical and psychological experience of giving birth and transitioning from their previous known life to a whole new realm. They are giving birth not only to a new human being, but to a new life for themselves, a new role that changes their reality. Motherhood then is an experience that is lived differently by each woman, the range of demands and nuances of each new mother-infant relationship is extraordinary!

The cultural myths about what happens after the baby comes into the world, the psychological preparedness for this transition and the support that is available, all organize the psychology of pregnancy and the mental health of women in postpartum.

 

MIDLIFE

Finally, as we approach midlife, anticipation of menopause, the loss of fertility and then the experience of menopause itself are extremely complex. We have to integrate this transformation into a new sense of ourselves as women, while dealing with overwhelming physical symptoms. Many women also feel confused in responding to menopause due to corresponding controversies in the medical field concerning the pursuit of hormone replacement therapy or natural supplements.

So, as we can see, it looks like our lives are on a continuous rollercoaster, with so many transformations, events, and decisions, all of which can bring great joy and blessing, while also being quite demanding and often terrifying! 

Along this lifetime journey, we can see a continuous interaction between:

  • hormonal changes
  • biological events
  • our individual context (e.g. the demand to make a decision, our psychological readiness for the event or transition that is coming)
  • our social context (e.g. cultural pressures, myths, stigma around these events and decisions, the support from the community and society in responding to each of them)

Depending on how all these come together, we can, at each point in our reproductive life, face a lower or greater risk of mood and anxiety disorders and, therefore, experience better or poorer mental health.

Many of these biological events are out of our control, obviously, since having this reproductive system or another is not something we can choose. Experiences with our female reproductive system come in all shapes and colors, with many mixed and contradicting feelings, each of which is equally valid and needs to be cared for. 

Cultural myths and expectations strongly influence our attitudes towards different aspects of our biology and organize, sometimes even limit, our freedom to experience certain events as they are. Shame, isolation, helplessness are some of the most deleterious feelings, which often come as a result of societal stigma and rejection.

Therefore, one thing that is essential in mitigating the impact of our female biology on our mental health is our societal capacity to provide the space for any experience to exist and support each woman to respond to it. 

We need to start talking about all these different experiences as they are something normal, part of human, female existence, so that we as women can feel that our experience can exist in this world, can be shared, and it is not something to be ashamed of.

 

/Article written by Paula Nuțaș, member of Minte Forte, as a result of the collaboration with Polylogos Association, within the Women Empower Forum, the session on mental health in the context of female biology (the recording of which can be watched here)

 

REFERINȚE / REFERENCES:

Women’s mental health across the lifespan: Challenges, vulnerabilities, and strengths. Kendall-Tackett, Kathleen A., and Lesia M. Ruglass, eds., Taylor & Francis, 2017.

Ultimele articole