Bridge For Mental Health Series – Part 3

Săptămâna 3

În a treia săptămână în Islanda, ziua își urmează foarte lungul drum spre noapte, iar noi continuăm să urmăm firele pe care le-am apucat în zilele care au trecut.

Gazdele noastre ne oferă o vizită pe insulele Westman. Aici a erupt un vulcan într-o noapte în 1973, luând complet prin surprindere cei aproximativ 1000 de locuitori. Datorită faptului că o furtună a oprit la mal toate bărcile cu o zi înainte, toți locuitorii au putut fi evacuați de urgență și nu a existat nicio victimă. Ne impresionează povestea acestor mici insule, dar și mai mult prezența lor marcată de o sălbăticie maiestoasă.

La sediul Hugarafl petrecem timp formal și informal cu oameni care vin aici pentru a avea grijă de sănătatea lor mintală, fie în camera de zi scăldată în muzică de chitară, fie în grupul de sprijin pentru recuperare. Se discută despre abilități necesare pentru recuperare, un alt fel de bărci de salvare pe care e bine să le ai în port pentru situații de criză: asumarea responsabilității și grija față de propria persoană, exprimarea emoțiilor dificile, iertarea de sine, păstrarea conexiunii cu ceilalți oameni, stabilirea și urmarea de obiective personale.

Învățăm în fiecare zi despre forța extraordinară pe care o are vulnerabilitatea personală în a crea conexiuni, punându-ne pe noi înșine în joc și la vedere. Iar pe final de săptămână, implicăm în jocul nostru încă 8 participanți, prezenți la workshopul ‘On being human’ susținut de noi la organizația Hugarafl. Trecem curajos dintr-o experiență în alta și ne amintim ce înseamnă să fim umani, digerând emoții, împărtășind experiențe personale, oglindindu-ne unii pe ceilalți, lăsându-ne susținuți și dansați de mâinile altora. Ne bucurăm de experiența workshopului ținut pentru islandezi, de deschiderea și curiozitatea lor și de ultimele cuvinte rostite în discuția de reflecție finală: ‘’Are rost să fii vulnerabil.’’

 

 


 

Week 3

In the third week in Iceland, the day continues its very long journey to the night and we continue to follow the threads we have taken in the days that have passed.

Our hosts offer us a visit to the Westman Islands. Here a volcano erupted one night in 1973, taking by surprise the approximately 1,000 inhabitants. Due to the fact that a storm stopped all the boats on the shore the day before, all the inhabitants could be evacuated urgently and there was no victim. We are impressed by the story of these small islands, but mostly by their presence, marked by a majestic wildness.

At Hugarafl, we spend formal and informal time with people who come here to take care of their mental health either in the living room, pleasantly sunk into guitar music or in the support group for recovery. We discuss the skills required for recovery, a different kind of lifeboats that are good to have in the port for crisis situations: taking responsibility and caring for oneself, expressing difficult emotions, self-forgiving, keeping in touch with other people, setting and pursuing personal goals.

We learn every day, about the extraordinary force our personal vulnerability has in creating connections, by putting ourselves at play and in sight. And at the end of the week, we involve in our game 8 more participants, present at the ‘On being human’ workshop held by us at the Hugarafl organization. We go bravely from one experience to another and remember what it means to be human, digesting emotions, sharing personal experiences, mirroring each other, letting ourselves be supported and danced by the hands of others. We enjoy the experience of this workshop for Icelanders, their openness and curiosity and the last words spoken in the final reflection discussion: “It’s worth being vulnerable.”

 

Articol realizat de Dumtrița Simion