Bridge For Mental Health Series – Part 4

Săptămâna 4

Trecem podul sănătății mintale înapoi spre casă, așa încât această ultimă relatare se scrie în timp ce facem ‘’zoom out’’ din Islanda, în avionul de deasupra norilor.

Ne uităm înapoi la o experiență rotundă, căreia nimic nu i-a lipsit și în care nimic nu a fost de prisos. Asemeni dansului liber pe care noi trei l-am inițiat pentru membrii Hugarafl, această lună a avut un ritm interior unic, pe care l-am găsit în noi și l-am urmat în mod natural. Tot ceea ce a trebuit să facem a fost să fim cu adevărat prezenți.

În ultima întâlnire cu mințile tinere din Hugarafl, am facilitat câteva activitățile menite să le susțină interconectarea. Grupul a fost purtat prin conversații semnificative, prin conștientizarea capacității noastre de a umple spații goale din viețile altora și până la descoperirea copacilor magici din fiecare, care pot oferi bunătate, susținere și grijă călătorilor osteniți și vulnerabili de lângă noi. Iar firul care le-a legat pe toate a fost prezența. Pentru că, așa cum înțeles din nou și din nou în această lună împreună, cel mai prețios dar pe care oamenii și-l pot oferi unii altora este darul prezenței.

‘’Unde îți este centrul?’’ ne întreabă Ovidiu ghidând prima activitate, în care ne plimbăm aleatoriu prin cameră și ne concentrăm atenția pe diferite părți ale corpului.  Descoperim că numai conectându-ne cu centrul nostru putem să ne păstrăm echilibrul, atât al propriei ființe, cât și în relație cu ceilalți. Și numai în acest fel putem vedea mai clar unde este centrul celui de lângă noi.

Islanda stă pe un mare buzunar de magmă, legat direct de centrul Pământului, după cum am aflat în vizita la muzeul lavei. Ca și națiune, islandezii par să fie conectați la acest centru, pentru că această inimă de foc nu prea are cum să fie ignorată. Ei observă cu atenție expresiile emoționale feroce ale acestei inimi, care iau forma erupțiilor vulcanice, cutremurelor și inundațiilor, le acceptă și le arată respectul cuvenit prin metode eficiente de prevenție și intervenție.

O parte din experiența noastră cu empowerment-ul din această lună s-ar putea rezuma astfel: în confruntările cu viața, poți să te îndepărtezi de centrul tău, să-ți pierzi echilibrul, să uiți cum arată puterea ta sau chiar faptul că ea există.

Iar organizația Hugarafl, pe care am avut privilegiul să o cunoaștem îndeaproape, susține oamenii ca să-și (re)găsească centrul de putere și astfel, să se miște mai conștienți și mai stăpâni pe ei înșiși prin peisajul mereu schimbător al vieților lor.

Suntem recunoscători pentru această întâlnire, iar povestea Bridge for mental health continuă, dar deocamdată facem ‘’zoom in’’ către Minte Forte și către frumoasa noastră poveste locală.


Week 4

We cross the mental health bridge back home, so this last story is written while we’re zooming out of Iceland in the plane above the clouds.

We look back on a round experience that was lacking nothing and where nothing was superfluous. Like the free dance the three of us initiated for Hugarafl members, this month had a unique inner rhythm that we found in us and that we naturally followed. All we had to do was to really be present.

In the last meeting with the young minds of Hugarafl, we facilitated several activities designed to support interconnection. The group was carried through meaningful conversations, through gaining awareness of our ability to fill empty spaces in the lives of others and through discovering the magic trees in each person, which can offer kindness, support and care to the trampled and vulnerable travelers that pass by. And the thread that bound them all was presence. Because, as we understood again and again in this month together, the most precious gift people can offer to one another is the gift of presence.

“Where is your center?” Ovidiu asks us while guiding the first activity, in which we walk randomly through the room and focus our attention on different parts of the body. We discover that only by connecting with our center we can preserve the balance of our own being and of the relationship with others. And only this way we can see more clearly where the center of the one next to us is.

Iceland stands on a large mantle plume, tied directly to the center of the Earth, as we found visiting the lava museum. As a nation, Icelanders seem to be connected to this center, because this heart of fire just cannot be ignored. They carefully observe the fierce emotional expressions of this heart, which take the form of volcanic eruptions, earthquakes and floods, accept them and show them the well-deserved respect by means of effective methods of prevention and intervention.

Part of our empowerment experience this month could be summarized as follows: in confrontations with life, you can move away from your center, lose your balance, forget what your power looks like, or even the fact that this power exists.
And the Hugarafl organization, which we had the privilege of knowing very closely, supports people to (re)find their power center and thus to move more consciously and masterfully through the ever-changing landscape of their lives.

We are grateful for this encounter, and the Bridge for mental health story continues, but for now we’re zooming in to Minte Forte and our beautiful local story.

 

Articol realizat de Dumtrița Simion